Share with Loved Ones SHIFA ONLINE

For increasing eyesight recite Ayah number #22 of Surat Qāf (The Letter “Qaf”) – سورة ق after every salah/namaz thrice and blow on your fingers and then rub your fingers very slowly on your eyes.

~ For more spiritual & motivation pictures please like ~
===================================
www.facebook.com/shifaonline
===================================

1 Comment
  1. salam mai kise doctor k pas nehi gayamagar bhot s logo n kaha tum par sHer keya gaya hai jo lagti k bap tha who weh sab kam janta hai maher bane kar ke kuch alaj ata ye aur kuch bandish b hai ab bhot s jaga rashta ata hai magar mafar hum jab ha bolte hai pher nehi ate who bach wale .as mai b bandish gai as adami n kaha tha mai rashta nehi ho ne doga msi zakat b do ga wasalam mera nsm shabir hussain mare ma k nam fatima hai wasalam

    .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.